Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest próba wskazania na możliwości wykorzystania mechanizmów edukacyjnych do projektowania ofert uwzględniających potrzebę rozwijania kompetencji społecznych dorosłych. W tym kontekście wskazane zostały wybrane propozycje definiowania i postrzegania roli kompetencji społecznych w ogólnym profilu kompetencyjnym osoby dorosłej. Autorka przedstawia to zagadnienie zarówno w odniesieniu do wymagań rynku pracy, jak i wyzwań stających przed organizatorami oferty edukacyjnej dla uczących się dorosłych. Jako egzemplifikacja złożoności zagadnienia pracy z dorosłymi w obszarze ich rozwoju społecznego zaprezentowana została koncepcja pedagogiki przeżyć. Koncepcja ta wybrana została ze względu na jej aplikacyjny charakter w kontekście projektowania oddziaływań edukacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie postaw przedsiębiorczych i proaktywnych.

Słowa kluczowe

kompetencje społeczne pedagogika przeżyć profil kompetencyjny

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rosalska, M. (2015). KOMPETENCJE SPOłECZNE DOROSłYCH W KONTEKśCIE PEDAGOGIKI PRZEżYć . Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.127