Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł traktuje o problematyce związanej ze zjawiskiem celebrities. Celebrytyzm w rzeczywistości popkulturowej jest w polskiej socjologii zagadnieniem nowatorskim, dotąd słabo rozpatrywanym oraz mało ukształtowanym empirycznie i metodologicznie. Celem tekstu jest uka­zanie cech, które wskazują na bycie męskim celebrytą w polskim świecie medialnym. Podjęto próbę zaprezentowania zjawiska celebrities na przykładzie kontrowersyjnego dziennikarza muzycznego i pro­wadzącego show Kuby Wojewódzkiego. Analizie poddano jego zachowania, wypowiedzi i komentarze na temat innych znanych postaci ze świata show biznesu. Posłużono się kluczem kategoryzacyjnym, który jest istotnym elementem w analizie zawartości treści przekazów masowych. Całość rozważań została osadzona w teoretycznych ramach kultury masowej. Głównym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie cechy charakteryzują osobę, o której można powiedzieć „celebryta”, i jakie to ma społeczne konsekwencje w kontekście odgrywania społecznej roli oraz wzorów męskości.

Słowa kluczowe

zjawisko celebrities rola społeczna celebryta wzór męskości

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Piotrowska, A. (2015). MĘSKOŚĆ W WERSJI „POP”, CZYLI JAKI JEST WSPÓŁCZESNY MĘŻCZYZNA CELEBRYTA? STUDIUM PRZYPADKU. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.149